Privacy- en Cookiebeleid

Sjabbens Sports & Health staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met je communiceren over het gebruik van je persoonsgegevens. Sjabbens Sports & Health verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Dit privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Sjabbens Sports & Health persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • Leden van Sjabbens Sports & Health
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailings van Sjabbens Sports & Health
 • Potentiële klanten van Sjabbens Sports & Health
 • Personen die betrokken zijn bij een procedure of transactie waarbij Sjabbens Sports & Health als belanghebbende optreedt
 • Derden die met Sjabbens Sports & Health communiceren
 • Medewerkers en stagiaires van Sjabbens Sports & Health

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT SJABBENS SPORTS & HEALTH?

Sjabbens Sports & Health verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door jou aan Sjabbens Sports & Health verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap
 • Persoonsgegevens die je aan Sjabbens Sports & Health verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP adres
 • Jouw surfgedrag en interesses

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap

 

WAAROM VERWERKT SJABBENS SPORTS & HEALTH JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Sjabbens Sports & Health gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor je interessant kunnen zijn
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie

 

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Sjabbens Sports & Health neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Sjabbens Sports & Health toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Sjabbens Sports & Health hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via administratie@sjabbens.nl contact op te nemen met ons.

 

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

In bepaalde gevallen kan het voor Sjabbens Sports & Health noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals fitnessprogramma’s en dergelijke
 • Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Sjabbens Sports & Health is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Sjabbens Sports & Health en dus op verzoek en conform instructie van Sjabbens Sports & Health handelt, sluit Sjabbens Sports & Health met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

 

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Sjabbens Sports & Health jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Sjabbens Sports & Healther op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

 

GRONDSLAGEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Sjabbens Sports & Health baseert Sjabbens Sports & Health zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer je geen lid bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Sjabbens Sports & Health, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Sjabbens Sports & Health. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

 

BEWAARTERMIJNEN

Sjabbens Sports & Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Sjabbens Sports & Health dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

JOUW RECHTEN

Je kunt Sjabbens Sports & Health verzoeken je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de gegevens die wij van je in ons bezit hebben op te vragen. Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via administratie@sjabbens.nl.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Sjabbens Sports & Health zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

STATEMENT AAN VERANDERINGEN ONDERHEVIG

Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Sjabbens Sports & Health dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Sjabbens Sports & Health en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

COOKIES OP DE WEBSITE

Om de website ervaring te optimaliseren, maakt Sjabbens Sports & Health gebruik van cookies zodat gebundelde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Sjabbens Sports & Health. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.