Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1:
ALGEMENE VOORWAARDEN

Lidmaatschap, opzegging en betaling

 • Leden zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met Sjabbens Sports & Health. Men is definitief lid op de datum van inschrijving. Na de overeengekomen looptijd van 3 of 12 maanden wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand ingaande op de 1e van de volgende maand. Indien men tussentijds het 12 maanden lidmaatschap wenst te beëindigen, zal het genoten voordeel t.o.v. het 3 maanden lidmaatschap alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap anders dan upgraden kan alleen na de overeengekomen looptijd van 3 of 12 maanden en dient voor de nieuwe betaaltermijn te worden aangevraagd.
 • Een lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse lidmaatschapskosten, add-ons en andere bedragen. Betaling is slechts mogelijk per automatische incasso welke per vooruitbetaling plaatsvindt tussen de 1e en 6e dag van de nieuwe kalendermaand. Indien het maandelijkse lidmaatschapsgeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd wordt 5 euro administratiekosten per stornering in rekening gebracht per maand. Bij een achterstand van betaling van een volle maand, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van Sjabbens Sports & Health totdat de achterstand is voldaan. Afwezigheid van het lid, door welk oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van zijn/haar betalingsverplichtingen. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sjabbens Sports & Health zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van het betreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Sjabbens Sports & Health om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van het lid. In geval van ontbinding op bovenstaande gronden zal het lid onmiddellijk de toegang tot Sjabbens Sports & Health worden ontzegd.
 • Het is alleen mogelijk om op medische gronden het lidmaatschap te bevriezen voor een periode van minimaal 1 en maximaal 6 maanden Het lidmaatschapsgeld wordt gedurende deze periode wel geïncasseerd door Sjabbens Sports & Health. Na de bevriesperiode worden deze periodes verrekend.
 • Bij zwangerschap is het mogelijk het lidmaatschap te bevriezen voor een periode van minimaal 1 en maximaal 6 maanden rondom de uitgerekende datum. Er vindt geen incasso plaats gedurende deze periode.
 • In geval van een bevriezing zal bij een nog lopende contractduur de einddatum van het contract verschuiven met de duur van de bevroren periode. Bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap dient ten alle tijden de volledige contractduur betaald te worden. Ook wanneer er een tijdelijke de-activering plaats vindt.
 • Opzegging van een lopend lidmaatschap dient per aangetekend schrijven of fysiek opgezegd te worden bij de receptie van Sjabbens Sports & Health.
 • Tevredenheidsgarantie: Een lid mag binnen 1 maand het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeenkomt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient een lid wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek hebben te gebracht aan Sjabbens Sports & Health. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld en het lidmaatschap over de eerste periode.
 • Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van administratiekosten worden overgedragen aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand. Het nieuwe lid neemt het bestaande lidmaatschap tegen dezelfde condities over. Het nieuwe lid heeft geen recht op de geldende acties. De overdracht vindt plaats op de 1e dag van de volgende kalendermaand.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap is een lid verplicht een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.
 • Sjabbens Sports & Health heeft voor de doelgroep t/m 16 jaar een jeugdlidmaatschap de Jeugd Card. Voor aanmelding dient een van de ouders/verzorgers van de jeugdige sporter toestemming te geven middels het ondertekenen van het inschrijfformulier. Leden tot 16 jaar oud mogen uitsluitend deelnemen aan de jeugdlessen en sporten tijdens de bemande uren, tenzij zij zich laten vergezellen door een ouder/voogd. Wanneer het jeugdlid de leeftijdgrens van 16 jaar overschrijdt, wordt het betreffende jeugdlidmaatschap automatisch omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement voor niet-jeugdleden. Ook in de leeftijdscategorie 16 t/m 17 jaar dient een van de ouders/verzorgers het inschrijfformulier mede te ondertekenen, maar mag het lid wel zelfstandig komen sporten.
 • Met een lidmaatschap bij Sjabbens Sports & Health kan het lid gebruik maken van de faciliteiten behorende bij het gekozen lidmaatschap in beide clubs van Sjabbens Sports & Health.
 • Wijziging(en) in contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en/of emailadres dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Sjabbens Sports & Health. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven en e-mails ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake.

 

Prijs en prijswijzigingen

Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschapstarieven te indexeren op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc. Voordat Sjabbens Sports & Health daartoe overgaat, neemt zij een termijn van minimaal één maand in acht.

 

Onbemand sporten

De lidmaatschapsovereenkomst geeft leden die voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden (zie hoofdstuk 2: Voorwaarden Onbemand Sporten) het recht om tijdens de onbemande uren gebruik te kunnen maken van alle op dat moment toegankelijke sportfaciliteiten.

 

Openingstijden en lesrooster

De openingstijden en het lesrooster worden vastgesteld door Sjabbens Sports & Health en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor om tijdens feestdagen en de zomermaanden een aangepast (les)rooster en/of openingstijden te hanteren zonder dat hier restitutie van het lidmaatschapsgeld tegenover staat. Wij informeren u hier tijdig over.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De sporter onderwerpt zich aan de door directie van Sjabbens Sports & Health gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie hoofdstuk 2: ‘Voorwaarden Onbemand Sporten’ en hoofdstuk 3: ‘Huishoudelijk Reglement’) en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot Sjabbens Sports & Health te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit laat onverminderd de verplichting van het lid om de lidmaatschapsbijdrage over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
 • Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade die ten gevolge van het beoefenen van deze sport bij Sjabbens Sports & Health ontstaat voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal het lid Sjabbens Sports & Health vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
 • Sjabbens Sports & Health is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of ontvreemde eigendommen van het lid.
 • Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Sjabbens Sports & Health is geheel voor eigen risico.
 • Het gebruik van de kinderopvang is volledig op eigen risico. Sjabbens Sports & Health is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel van uw kind.

 

Klachtenbehandeling

In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Sjabbens Sports & Health kan het lid melding maken via het contactformulier op de website van de Sjabbens Sports & Health. Hierin dient het lid in elk geval te vermelden: (a) als onderwerp “klacht”, (b) zijn/haar naam en contactgegevens, en (c) een duidelijke omschrijving van de klacht. Sjabbens Sports & Health zal haar reactie en verdere correspondentie sturen naar het email-adres welke door het lid is ingevuld in het contactformulier. De klacht zal in overeenstemming met de geldende klachtenprocedure worden afgehandeld.

 

Cameratoezicht

In de vestigingen van Sjabbens Sports & Health vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/ verklaring die op de website of bij het inschrijven kan worden geraadpleegd.

 

Privacy en wet AVG

 • Sjabbens Sports & Health verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • In het Privacy beleid, vindbaar op de website van Sjabbens Sports & Health (https://sjabbens.nl/disclaimer) staat welke persoonsgegevens Sjabbens Sports & Health verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. U geeft bij ondertekenen van uw inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heeft u recht van inzage in uw
  Mocht u gegevens willen verwijderen kunt u dit schriftelijk verzoeken. Wij bewaren uw gegevens tijdens uw lidmaatschap en daarna gedurende een periode van 7 jaar. Dit in overeenstemming met
  (art. 52 Wet Rijksbelastingen).

 

Slotbepalingen

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
 • Indien een geschil tussen het lid en Sjabbens Sports & Health aan een rechter wordt voorgelegd, zal deze bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sjabbens Sports & Health is gevestigd.


Hoofdstuk 2:

Voorwaarden Onbemand Sporten

Toegang

 • Uitsluitend leden met een minimumleeftijd van 16 jaar hebben buiten de bemande uren toegang tot Sjabbens Sports & Health in Heteren.
 • Zonder de QR-code scanner in onze Sportivity app heb je tijdens de onbemande uren geen toegang tot Sjabbens Sports & Health Heteren.
 • Het is niet toegestaan de deur voor derden te openen.
 • Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon tegelijkertijd de locatie te betreden.
 • Na binnenkomst dien je erop toe te zien dat deur direct sluit. Duurt dit langer dan 30 seconden dan wordt het alarm geactiveerd.
 • In het geval van een stroomstoring zal de aanwezige noodverlichting je naar de nooduitgang(en) begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te gebruiken in het geval van een stroomstoring.
 • Technologie maakt 17/7 fitness mogelijk. Als om wat voor reden dan ook de technologie het laat afweten is het niet mogelijk gebruik te maken van onze onbemande openingstijden totdat het probleem is opgelost. Wij zullen dit tijdig, via onze app, communiceren tenzij de technologie het buiten de reguliere openingstijden laat afweten.
 • Sjabbens Sports & Health is nooit aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een dergelijke technische storing.
 • Je kunt alleen gebruik maken het onbemande sporten als: je geen betalingsachterstand hebt; je het introductietraject bij één van de instructeurs hebt afgelegd en op de hoogte bent hoe de apparatuur in de fitnesszaal werkt; je geen gezondheidsproblemen (fysiek of mentaal) hebt die kunnen leiden tot acute medische noodsituaties.

 

Veiligheid

 • Het gebouw en de club met haar faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking.
 • Op de onbemande uren vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club maar door toezicht met een veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom. Wij raden je aan om tijdens onbemande openingstijden een persoonlijke veiligheid/noodknop te dragen.
 • Video- en audiotoezicht is beperkt tot rondom het pand, de entree, lounge en de sportruimtes en is niet aanwezig in toilet-, en kleedruimtes.
 • Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
 • Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen of contact maken aangezien dit risico’s voor jou en eventuele medesporters kan veroorzaken.
 • Onze kleedkamers zijn van 06:00 tot 22:45 uur open. Er wordt van je verwacht dat je verantwoord en netjes met deze ruimte omgaat. Het daar achterlaten van spullen is voor eigen rekening en risico.
 • Je dient de bediening van de nood- en persoonlijke veiligheid/paniekknoppen te begrijpen en stemt ermee in deze alleen in noodsituaties te gebruiken.
 • Als je tijdens de onbemande uren als enige aanwezig bent is het gebruik van een persoonlijke veiligheid/noodknop Deze kan je gebruiken als je behoefte hebt aan medische hulp, als je je bedreigd voelt of als je getuige bent van verdachte praktijken. Bij het activeren van een alarm- of persoonlijke veiligheid/noodknop wordt direct contact gemaakt met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
 • Je dient de persoonlijke veiligheid/noodknop bij het verlaten van het pand op de juiste plaats terug te hangen.
 • Op onze Safety Wall vind je een EHBO kist, noodtelefoon, noodknop, persoonlijke veiligheid-/noodknoppen en verdere instructies.
 • In het geval van een brand of wanneer je een rookgeur of rookontwikkeling waarneemt, dien je direct het gebouw te verlaten en 112 te bellen of een alarm-of persoonlijke veiligheid/noodknop te gebruiken.

 

Consequenties

 • Het is niet toegestaan gasten mee te brengen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sjabbens Sports & Health. Als je dit beleid niet nakomt zal er een dagpas van € 15,- bij jou in rekening worden gebracht. Bij twee of meerdere overtredingen kan je lidmaatschapsovereenkomst door Sjabbens Sports & Health eenzijdig worden beëindigd. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.
 • Bij misbruik van de aanwezige alarm- en veiligheid-/noodknoppen kan Sjabbens Sports & Health de kosten daarvan op jou verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,-. Indien deze overtreding nogmaals wordt gemaakt is Sjabbens Sports & Health gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen ontbinden. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.
 • Bij verlies van een persoonlijke veiligheid-/noodknop wordt er € 75,- bij jou in rekening gebracht.
 • Het in strijd handelen met de algemene voorwaarden en/of huisregels kan leiden tot beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd. 

 

Aansprakelijkheid

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. Maak geen gebruik van apparatuur als je niet weet hoe deze werkt. Je kunt altijd een afspraak maken met onze medewerkers tijdens de bemande uren. Sjabbens Sports & Health en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.


Hoofdstuk 3:
Huishoudelijk reglement

Om het sporten bij Sjabbens Sports & Health zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij het huishoudelijk reglement geformuleerd om elk bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Algemeen

 • Draag sportkleding en schoenen (geen straatschoenen) met zolen die niet afgeven.
 • Het dragen van petten en hoofddeksels is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze gronden.
 • Buiten de lounge of terras is het enkel toegestaan om een bidon of plastic drinkfles mee te nemen.
 • Het consumeren van meegebrachte etens- of drinkwaren is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de club.
 • Parkeer je auto, motor, scooter of fiets in de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • Rij op de parkeerplaats niet harder dan 5 km per uur. Dit geldt o.a. in verband met kinderen die op het parkeerterrein kunnen lopen.
 • Wij besteden veel aandacht aan een goede hygiëne binnen de club. Mocht dit onverhoopt niet in orde zijn, meld dit dan bij de receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen specifieke faciliteiten tijdelijk gesloten worden.
 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen zal leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de clubs.

 

Fitness

 • Zorg dat een relevante medische toestand bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.
 • Maak gebruik van de intake bij de fitness, zodat je de apparatuur en gewichten op een verantwoorde manier leert gebruiken.
 • Het reinigen met de daarvoor bestemde middelen en het opruimen van apparatuur en/of materiaal na gebruik is verplicht.
 • Zelfstandig fitnessen is alleen toegestaan voor leden vanaf 16 jaar.
 • Zie onder “Jeugd” de regels voor jeugd tot en met 15 jaar.
 • Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen tijdens het sporten.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.
 • Telefoneren in de fitness is niet toegestaan.

 

Jeugd

 • Leden tot en met 12 jaar krijgen alleen toegang tot de club onder begeleiding van een volwassene.
 • Kinderen kunnen deelnemen aan speciale activiteiten en lessen voor hun leeftijdscategorie. Zie hiervoor het groepslesrooster voor kinderen.
 • Kinderen van 13 tot en met 15 jaar mogen na begeleiding van een fitcoach gebruik maken van de door de club aangewezen fitness activiteiten. Maak een afspraak bij een fitcoach en vraag naar de mogelijkheden. Ouders moeten tijdens het sporten in de club aanwezig blijven.
 • Kinderen tot en met 15 jaar mogen niet meedoen met de groepslessen voor volwassenen.
 • Vanaf 8 jaar dient een kind zich om te kleden in de voor hem of haar bestemde kleedruimte.

 

Groepslessen

 • Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent.
 • Als de les begonnen is, kun je niet meer deelnemen.
 • Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Breng de instructeur hiervan op de hoogte voor de les begint.
 • Kinderen tot en met 15 jaar mogen niet deelnemen aan de groepslessen.
 • Houd rekening met andere leden in de les.
 • Tassen en kleding graag opbergen in de lockers.
 • Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht.
 • Het reinigen en opruimen van apparatuur en/of materiaal na de les is verplicht.
 • Telefoneren in de groepsleszalen is niet toegestaan.
 • Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen indien er te weinig deelname is aan deze groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden.

 

Virtuele groepslessen

 • Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent.
 • Als de les begonnen is kun je niet meer deelnemen.
 • Ruim je materialen op als de les is afgelopen.
 • In de les is geen instructeur aanwezig.
 • Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen.

 

Squash

 • Je kunt maximaal één baan reserveren. Dit kan telefonisch of bij de receptie van de club.
 • Zorg dat je uiterlijk 5 minuten voor de aanvangstijd van de reservering aanwezig bent. Indien je er niet bent kan de baan aan een ander lid worden gegeven.
 • Gespeeld wordt met eigen non-marking squashballen. De receptie verkoopt en verhuurd deze spelmaterialen ook.
 • Rackets kunnen bij de receptie worden gehuurd.
 • Er mag alleen gesquasht worden op sportschoenen met lichte, non-marking zolen welke niet buiten gedragen zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan. Sjabbens Sports & Health hanteert een zero tolerance beleid hierop. Indien er strepen op de baan achterblijven worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 175,- 

 

Kleedkamers & douches

 • Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan te scheren/ontharen onder de douche.
 • Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen.
 • Graag afdrogen in de douche voor je de kleedkamer betreedt.
 • Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor om de lockers ’s avonds te openen. Achtergelaten kleding en spullen zullen worden verwijderd.
 • Vanaf 8 jaar dient een kind zich om te kleden in de voor hem of haar bestemde kleedruimte.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is in de kleedkamers niet toegestaan

 

Wellness

 • De sauna en relaxruimte zijn stilteruimten.
 • Van de sauna mag uitsluitend gebruik worden gemaakt zonder (bad)kleding.
 • Het gebruik van sauna is toegestaan voor leden vanaf 16 jaar.
 • Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte aroma’s of andere vloeistoffen zoals water toe te voegen aan de sauna.
 • Telefoneren in de wellness is niet toegestaan.
 • Je dient je ten alle tijde te houden aan het geldende saunareglement.
 • Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor de sauna buiten gebruik te stellen. 

 

Ongeval, letsel & diefstal

Directie en personeel van Sjabbens Sports & Health en leraren van welke door Sjabbens Sports & Health toegelaten organisatie dan ook zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade. Noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen die van het complex gebruik maken of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

 

Roken

Sjabbens Sports & Health staat voor gezondheid. In en om de gehele club is roken niet toegestaan. Dit rookverbod geldt ook voor het terras en de entree. Dit rookverbod geldt voor alle manieren van roken dus ook e-sigaretten etc.

 

Gedrag

 • Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de club en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
 • Indien een lid zich binnen de club incorrect, ruw of agressief gedraagt is Sjabbens Sports & Health gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.