Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lidmaatschap, opzegging en betaling

 • Leden zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met Sjabbens Sports & Health. Men is definitief lid op de datum van inschrijving. Na de overeengekomen looptijd van 3 of 12 maanden wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand ingaande op de 1e van de volgende maand is. Indien men tussentijds het 12 maanden lidmaatschap wenst te beëindigen, zal het genoten voordeel t.o.v. het 3 maanden lidmaatschap alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt.
 • De kosten voor het lidmaatschap zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Vooruitbetaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso. Vanaf een achterstand van betaling van een volle maand, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van Sjabbens Sports & Health, totdat de achterstand is voldaan. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sjabbens Sports & Health zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van het betreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Sjabbens Sports & Health om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van het lid. In geval van ontbinding op bovenstaande gronden zal het lid onmiddellijk de toegang tot Sjabbens Sports & Health worden ontzegd.
 • Het is alleen mogelijk om op medische gronden of in geval van zwangerschap het lidmaatschap te bevriezen voor een periode van minimaal 1 en maximaal 3 maanden Het lidmaatschapsgeld wordt gedurende deze periode wel geïncasseerd door Sjabbens Sports & Health. Na de bevriesperiode worden deze periodes verrekend. Bij een nog lopende contractduur zal de einddatum van het contract verschuiven met de duur van de bevroren periode. Bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap, dient ten alle tijden de volledige contractduur betaald te worden. Ook wanneer er een tijdelijke de-activering
  plaats vindt.
 • Opzegging van een lopend lidmaatschap dient fysiek opgezegd te worden bij de receptie van Sjabbens Sports & Health.
 • Tevredenheidsgarantie: Een lid mag binnen 1 maand het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeenkomt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient een lid wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek hebben gebracht aan Sjabbens Sports & Health. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld en het lidmaatschap over de eerste periode.
 • Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van administratiekosten worden overgedragen aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand. Het nieuwe lid neemt het bestaande lidmaatschap tegen dezelfde condities over. Het nieuwe lid heeft geen recht op de geldende acties. De overdracht vindt plaats op de 1e dag van de volgende kalendermaand.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap is een lid verplicht een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.
 • Sjabbens Sports & Health heeft voor de doelgroep t/m 16 jaar een jeugdlidmaatschap ‘Jeugd Card. Voor aanmelding dient een van de ouders/verzorgers van de jeugdige sporter toestemming te geven middels het ondertekenen van het inschrijfformulier. Wanneer het jeugdlid de leeftijdgrens van 16 jaar overschrijdt, wordt het betreffende jeugdlidmaatschap automatisch omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement voor niet-jeugdleden. Ook in de leeftijdscategorie 17 t/m 18 jaar dient een van de ouders/verzorgers het inschrijfformulier mede te ondertekenen, maar mag het lid wel zelfstandig komen sporten.
 • Met een lidmaatschap bij Sjabbens Sports & Health kan het lid gebruik maken van de faciliteiten behorende bij het gekozen lidmaatschap in beide vestigingen van Sjabbens Sports & Health.
 • Adreswijziging(en) dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Sjabbens Sports & Health. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake.


Prijs en prijswijzigingen

 • Het lidmaatschapsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van het lidmaatschap overeengekomen.
 • Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschapstarieven te indexeren op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc.


Openingstijden en lesrooster

 • De openingstijden en het lesrooster worden vastgesteld door Sjabbens Sports & Health. Beide clubs zijn gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van Sjabbens Sports & Health een uitzondering gemaakt is. Deze zullen tijdig kenbaar gemaakt worden naar de sporters. Daarnaast kunnen tijdens de zomervakantieperiode de openingstijden worden aangepast. In beide gevallen zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapsbijdrage.


Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De sporter onderwerpt zich aan de door directie van Sjabbens Sports & Health gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie ‘Huishoudelijk Reglement’) en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid, noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot Sjabbens Sports & Health te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit laat onverminderd de verplichting van het lid om de lidmaatschapsbijdrage over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
 • Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade die ten gevolge van het beoefenen van deze sport bij Sjabbens Sports & Health ontstaat, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal het lid Sjabbens Sports & Health vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
 • Sjabbens Sports & Health is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of ontvreemde eigendommen van het lid.
 • Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Sjabbens Sports & Health is geheel voor eigen risico.
 • Het gebruik van de kinderopvang is volledig op eigen risico. Sjabbens Sports & Health is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel van uw kind.


Klachtenbehandeling

 • In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Sjabbens Sports & Health kan het lid melding maken via het contactformulier op de website van de Sjabbens Sports & Health. Hierin dient het lid in elk geval te vermelden: (a) als onderwerp “klacht”, (b) zijn/haar naam en contactgegevens, (c) zijn/haar Lidmaatschapsnummer, en (d) een duidelijke omschrijving van de klacht. Sjabbens Sports & Health zal haar reactie en verdere correspondentie sturen naar het email-adres welke door het lid is ingevuld in het contactformulier. De klacht zal in overeenstemming met de geldende klachtenprocedure worden afgehandeld.


Cameratoezicht

 • In de vestigingen van Sjabbens Sports & Health vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/ verklaring die op de website of bij het inschrijven kan worden geraadpleegd. 


Privacy en wet AVG

 • Bij inschrijven worden de door het lid ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze verwerking heeft als doel uw gegevens beschikbaar maken in onze persoonlijke (training)software en uw contract in te voeren in onze ledenadministratie. Uw gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van Sjabbens Sports & Health. U geeft bij ondertekenen van uw inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heeft u recht van inzage in uw
  Mocht u gegevens willen verwijderen kunt u dit schriftelijk verzoeken. Wij bewaren uw gegevens tijdens uw lidmaatschap en daarna gedurende een periode van 7 jaar. Dit in overeenstemming met art. 52 Wet Rijksbelastingen.


Slotbepalingen

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
 • Indien een geschil tussen het lid en Sjabbens Sports & Health aan een rechter wordt voorgelegd, zal deze bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sjabbens Sports & Health is gevestigd.


HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Om het sporten bij Sjabbens Sports & Health zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij het huishoudelijk reglement geformuleerd om elk bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.

De sporter

 • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet zijn) per apparaat niet langer dan 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt.
 • U dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen.
 • Indien een groepstraining begonnen is, mag men de groepsleszaal niet meer betreden.
 • Deelnemers aan een groepstraining mogen de zaal, buiten calamiteiten om, niet vroegtijdig verlaten.
 • Het gebruik van een smartphone/telefoon (o.a. voor bellen en het maken van beeld en audio-opnamen) is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.


Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek

 • Het dragen van sportkleding is verplicht.
 • Het sporten met ontbloot bovenlichaam, gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 • Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze gronden.
 • U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen.
 • Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool. Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden.
 • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht, dit geldt ook voor na het sporten in het loungegedeelte
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.


Wellness, sauna en zonnebank

 • Het betreden van de douche en/of sauna ruimte is geheel op eigen risico. Sjabbens Sports & Health is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel.
 • Het gebruik van de zonnebank is tevens op eigen risico. Voorschrift luidt maximaal 1x per week, gebruik vanaf 18 jaar. Bescherm uw ogen met een bril, gebruik bij u passende UV-crème.
 • U dient zich te houden aan het geldende saunareglement.
 • Sjabbens Sports & Health behoudt zich het recht voor de sauna buiten gebruik te stellen.


Drank, etenswaren en huisdieren

 • Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden, met uitzondering van het gebruik van bidons gevuld met water.
 • Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
 • Het gebruik van stimulerende middelen binnen Sjabbens Sports & Health of het onder invloed zijn van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering uit het sportcentrum en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen.
 • Huisdieren zijn bij Sjabbens Sports & Health niet toegestaan.